Föredragningslista årsmöte Svenska 606-förbundet 2020

Föredragningslista – årsmöte Svenska 606-förbundet 30 september 2020

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och upprättande av röstlängd

3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

4. Val av två rösträknare

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande samt minst en (1) ledamot enligt §19

11. Val av en revisor

12. Val av minst två ledamöter i valnämnd

13. Fastställande av budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår

14. Behandling av inkomna motioner

15. Övriga frågor

16. Årsmötets avslutande