Prele

Preliminär föredragningslista – årsmöte Svenska 606-förbundet 11e augusti 2017

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och upprättande av röstlängd
 3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 4. Val av två rösträknare
 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande samt minst en (1) ledamot enligt §19
 11. Val av en revisor
 12. Val av minst två ledamöter i valnämnd
 13. Fastställande av budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötets avslutande