Preliminär föredragningslista årsmöte 2015

Preliminär föredragningslista – årsmöte Svenska 606-förbundet 7e augusti 2015

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och upprättande av röstlängd
 3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 4. Val av två rösträknare
 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande samt minst en (1) ledamot enligt §19
 11. Val av en revisor
 12. Val av minst två ledamöter i valnämnd
 13. Fastställande av budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår
 14. Behandling av motioner
 15. Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
 16. Övriga frågor
  1. diskussionpunkt – Rikscupen 2016 (upplägg och omfattning)
  2. diskussionspunkt – SM 2017 och framåt
  3. diskussionspunkt – 606orna medverka som egen klass under ÅF Inshore Race 2016  med ekonomisk stöttning från förbundet?
  4. informationspunkt – SM 2016 i Nynäshamn
  5. informationspunkt – Behovet av att få fler att hjälpa till och ta specifika uppdrag/arbetsuppgifter utanför styrelsen
 17. Utlottning av närvaropris
 18. Årsmötets avslutande