Inbjudan till årsmöte 2012!

Svenska 606-förbundet inbjuder alla medlemmar till årsmöte 2012!

Datum: Fredag 10:e augusti 2012

Plats: I samband med SM på Marstrand.

Tid: En timme efter avslutade tävlingar, efter eventuella protestförhandlingar. Exakt tid och plats anslås på tävlingsexpeditionens anslagstavla.

Dagordning
§ 1. Mötets öppnande
§ 2.Mötets behöriga utlysande
§ 3.Fastställande av röstlängd
§ 4.Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justeringspersoner
d) Rösträknare
§ 5.Fastställande av sammanträdesordning
§ 6.Granskning av det gångna verksamhetsåret
§ 7.Revisorernas berättelse
§ 8. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
§ 9.Motioner och propositioner
§ 10.Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
§ 11.Val av
Klubbordförande
Ledamöter till klubbstyrelsen jämte suppleanter
Revisor jämte revisorsuppleant
Ombud till regionrådet jämte suppleanter Valberedning
§ 12.Övriga ärenden
§ 13.Mötets avslutande

VÄLKOMNA!