Kallelse – Årsmöte på SM

Som brukligt är har vi årsmöte för Svenska 606-förbundet på SM-fredagen (7:de), efter seglingarna och i närheten av hamnen. Mötet brukar vara välbesökt och här ges möjlighet att ventilera tankar och idéer om båten, SM, förbundet och andra viktiga frågor. Dessutom bjuds på lämplig dryck med lite tilltugg. Missa inte det! Mer information i samband med seglingarna. Klicka nedan för dagordning.

Dagordning – Svenska 606-förbundets årsmöte 2009 – Lidköping

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare till mötet
3. Mötet behörigt utlyst
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän och rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av styrelsesuppleanter
12. Val av regionsrepresentanter och valberedning.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
14. Val av ordförande och suppleanter till tekniska kommitéen
15. Beslut om årsavgift
16. Information från Tekniska kommitéen
17. Diskussion om kommande SM
18. Behandling av motioner
19. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande